H-color

Reklamační řád

1. Rozpor s kupní smlouvou

1.1. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to výměnou věci. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

1.2. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

1.3. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2. Záruční doba

2.1. Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující případy:

  • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením, či skladováním,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly
  • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

2.2. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

3. Reklamace a její uplatnění

3.1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží a právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.2. Kupující je povinen před převzetím zboží prohlédnout a překontrolovat neporušenost obalu. Při dodání dopravcem a zjištění poškození je třeba sepsat s dopravcem škodní protokol a pořídit foto poškození (přes mobil apod.). V případě většího poškození ( prasklé či výrazně zdeformované balení, vyteklá část obsahu) zásilku Kupující nepřevezme.

3.3. V případě technické závady barvy (odchylný odstín, lesk, zasychání apod.) lze barvu po otevření reklamovat, kupující z ní však nesmí spotřebovat více než 20% váhy nejmenšího odebraného balení.

3.4. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

  • na e-mailovou adresu Prodávajícího:  info@h-color.cz
  • poštou na adresu Prodávajícího:

           H-Color s.r.o.

           Libušská 213

           142 00 Praha 4                  

  • telefonicky na tel.č.: +420 244 472 732

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu Prodávajícího.

U zásilky musí být deklarována odpovídající cena a nesmí být odeslána jako dobírka.

3.5. Za řádné zabalení reklamovaného zboží a splnění přepravních podmínek příslušného dopravce plně ručí Kupující.

3.6. Reklamace včetně posouzení vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O vyřízení reklamace musí Prodávající Kupujícího informovat – do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

O průběhu reklamace se může Kupující informovat na telefonní lince: +420 244 472 732.

3.7. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je Prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Kupující v tom případě nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP).

4.2. Reklamační řád včetně souvisejících VOP platí v tomto znění od 20. května 2018 do odvolání.